Obchodní a reklamační podmínky

 1. Obecná ustanovení a definice
 2. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky) se vztahují pouze na obchodní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím:

Sídlo:

Decorpress s.r.o.

Svätoplukova 1140/24

075 01 Trebišov

slovenská republika

IČO: 50220144

DIČ: 2120248163

IČ DPH: SK2120248163

 

(Dále jen provozovatel),uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.decorpress.sk(Dále jen obchod)

 1. Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel, který odeslal objednávku prostřednictvím portálu www.decorpress.sk.
 2. Právní vztahy s kupujícím – spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto Obchodně reklamačních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
 3. Právní vztahy s kupujícím – podnikatelem, které nejsou upraveny těmito Obchodními a reklamačními podmínkami ani smluvně se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
 4. Objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznamu objednaného zboží z nabídky obchodu a celková cena objednávky, zpracovaný systémem obchodu.
 5. Všeobecné obchodní podmínky blíže upravují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a kupujícího ve svém aktuálním znění.
 6. Objednávka, uzavření smlouvy a odstoupení od smlouvy
 7. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitosti požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci objednávky.
 8. Minimální hodnota objednávky není stanovena.
 9. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh kupní prodejní smlouvy a jsou považovány za závazné pro obě zúčastněné strany.
 10. Provozovatel akceptuje návrh na smlouvu ze strany kupujícího dodáním zboží na adresu dodání kupujícímu.
 11. Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do 1 hodiny od jejího odeslání. (Provozovatel začne objednávku vyřizovat nejdříve po 1 hodině od přijetí objednávky).
 12. Prioritně se vyřizují objednávky, v nichž kupující platí předem – převodem na náš účet. Faktura a její popis bude odeslána na e-mail zadaný v objednávkovém formuláři, případně všechny údaje potřebné k realizaci platby oznámeno telefonicky až po zkompletování objednávky. Nezaplacení faktury je považováno za porušení obchodních podmínek.
 13. K vlastnímu uzavření kupní smlouvy dochází převzetím zboží kupujícím.
 14. Při vrácení zboží se provozovatel zavazuje převzít zboží (ne dobírka!) a vrátit kupujícímu zaplacenou částku sníženou o výši prokazatelných nákladů spojených s realizací objednávky kupujícího do 15 dnů ode dne doručení zboží provozovateli. Provozovatel vrátí kupujícímu peníze po vzájemné dohodě na kupujícím písemně uvedený účet, nebo jinou formou po dohodě obou stran.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo dodat jen reálně dostupné množství kupujícím objednaných položek.

III. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, a žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě.
 2. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a archivovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 122/2013 CFU, o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu.
 3. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracovávání těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Decorpress s.r.o., Svätoplukova 1140/24, 07501 Trebišov.
 4. Dodací podmínky a termíny
 5. Místem plnění smlouvy se rozumí bydliště (sídlo), nebo místo podnikání kupujícího uvedené v registračním formuláři obchodu nebo ve formuláři objednávky. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (Slovenská pošta, kurýrní společnost) nebo dodá zboží vlastními prostředky, resp. na základě dohody s kupujícím.
 6. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu, případně poště nebo prvnímu dopravci k přepravě ke kupujícímu.
 7. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši.
 8. Provozovatel odešle zboží kupujícímu v co možná nejkratší době po přijetí elektronické objednávky (zpravidla je to v průběhu do 10 pracovních dnů). Doba pro odeslání zboží může být ve výjimečných případech delší. Taková situace je kupujícímu oznámena telefonicky, nebo emailem. Nedodání zboží do 31 kalendářních dnů opravňuje kupujícího odstoupit od smlouvy.
 9. Zboží bude dodáno kupujícímu v běžných obalech, s výjimkou případů, pokud z povahy zboží nebo na základě dohody vyplývají speciální požadavky.
 10. Kupující si je vědom a odesláním své objednávky souhlasí, v případě porušení obchodních podmínek, se zveřejněním svého celého jména, adresy a města bydliště na www.decorpress.sk anebo na partnerských stránkách v sekci na to vytvořené.
 11. Kupní cena a možnosti platby
 12. Všechny ceny uvedené na www.decorpress.sk jsou s DPH.
 13. Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží (na dobírku) případně v termínu uvedeném na faktuře (při platbě předem), pokud se obě strany nedohodly jinak.
 14. Pokud je cena zboží hrazena prostřednictvím elektronického platebního styku, je zboží expedováno přednostně po připsání celkové ceny ve prospěch účtu provozovatele.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího platbu předem bez udání důvodu.
 16. V případě odmítnutí zaplatit objednávku předem, provozovatel považuje objednávku za neplatnou.
 17. Možnosti platby u provozovatele: osobní odběr na základě dohody, nebo při převzetí zásilky u kurýra; převodem na účet, nebo převodem přes PayPal.
 18. Záruka, reklamace, doklady
 19. Provozovatel dodá kupujícímu všechny náležité doklady, které se ke zboží vztahují spolu se zbožím, to znamená: Fakturu – daňový doklad.
 20. Provozovatel poskytuje na dodané zboží záruku výslovně uvedenou ve faktuře (Dodacím listu – dodací list slouží zároveň jako záruční list), pokud to není v dodacím listu uvedeno tak minimální záruka je 24 měsíců ode dne prodeje.
 21. Kupující je povinen informovat prodávajícího na kontaktním telefonním čísle nebo kontaktní e-mailové adrese o případném poškození objednaného zboží třetí stranou (přepravcem) nejpozději následující den po převzetí zboží, jinak kupující ztrácí nárok na uplatnění reklamace.
 22. Záruky zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně provozovatelem nebo výrobcem zboží zmocněná.
 23. Kdy zákazník nemůže odstoupit od smlouvy

Podle § 7 zákona č. 102 z roku 2014 spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 1. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele
 2. poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby.

VII. Podmínky přijetí vlastního námětu

 1. Na tisk vlastního obrázku musí kupující vlastnit licenční práva k používání této grafiky. V případě, že si kupující není jistý právem k použití daného motivu, kupující má povinnost kontaktovat příslušného majitele práv. V nejasných případech se tyto motivy nemohou použít. Za grafiky nahrané kupujícím do online návrháře bere odpovědnost klient. Používání známých ochranných známek nebo firemních log zpravidla znamená rovněž porušování autorských práv jednotlivých majitelů. Pokud třetí strana uplatní vůči provozovatelům online obchodu Decorpress své nároky z porušení vlastnických nebo autorských práv, kupující je povinen provozovatele online obchodu Decorpress od těchto oprávněných nároků osvobodit a uhradit náklady na obhajobu.
 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo, v odůvodněných případech uvedených v dalších bodech odmítnout výrobu personalizované servítky a objednávku nevybavit s udáním důvodu. V takovém případě bude finanční úhrada vrácena v plné výši objednateli do 1 měsíce ode dne doručení objednávky spolu s předlohou.

VIII. Důvody odmítnutí vlastního námětu

 1. Obrazovou předlohu je možné odmítnout z důvodu nevyhovujících technických parametrů, které ovlivňují kvalitu výsledného produktu a z důvodu nevhodného námětu.
 2. Nevyhovující technické parametry obrazové předlohy jsou: nevyhovující velikost, slabá ostrost, velmi tmavý nebo velmi světlý barevný kontrast.
 3. Nevhodnost námětu posoudí zhotovitel.
 4. Poštovné a balné
 5. Cena za poštovné a balné bude zobrazena v košíku při objednávání kupujícím na základě hmotnosti realizované objednávky.
 6. Platbu realizujte po obdržení emailu, ve kterém budou všechny potřebné údaje k realizování platby.

 

 1. Závěrečná a přechodná ustanovení
 2. Odesláním objednávky dává kupující svůj souhlas se zpracováním údajů podle zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Prodávající se zavazuje, že neposkytne žádné osobní údaje kupujícího a ani další informace o kupujícím třetí straně. Výjimkou jsou osobní údaje kupujícího nutné pro doručení zboží poskytnuté přepravci.

Alternativní řešení sporů

 1. Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@decorpress.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU
 2. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547